•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động Viện Nhà nước và Pháp luật năm 2020

14/12/2020
Ngày 10/12/2020, tại Hội trường tầng 1, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động với mục đích tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Chi ủy, lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Viện.

Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm 03 người: PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Viện trưởng), TS. Phạm Thị Thúy Nga (Phó Viện trưởng) và ThS. Nguyễn Thị Hưng (Chủ tịch Công đoàn). Thư ký hội nghị là ThS. Phạm Thị Hiền.

 

Hội nghị diễn ra với các nội dung chính sau:

-  Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021;

-  Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý của lãnh đạo Viện năm 2020;

-  Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2020;

-  Báo cáo công tác tài chính năm 2020;

-  Báo cáo công tác tài chính của Công đoàn năm 2020.

 

Đ/c Phạm Thị Thúy Nga trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ

công tác năm 2021

 

Sau phần giới thiệu nội dung cuộc họp của đ/c Nguyễn Thị Hưng, Hội nghị đã nghe đ/c Phạm Thị Thúy Nga trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác của Viện năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 về các mặt: (i) Công tác quản lý điều hành; (ii) Hoạt động khoa học; (iii) Hợp tác quốc tế và hợp tác trong nước; (iv) Thông tin – thư viện, xuất bản và tạp chí; (v) Tổ chức và đào tạo; (vi) Kế hoạch – tài chính và quản lý cơ sở vật chất; (vii) Hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật; (viii) Hoạt động của các tổ chức, đoàn thể.

 

Về cơ bản, trong năm 2020, Viện Nhà nước và Pháp luật đã quán triệt, thực hiện tốt phương châm “Sáng tạo, hành động, kỷ cương, phát triển”. Kết quả đạt được là đơn vị đã duy trì, củng cố khối đoàn kết tập thể. Điều này thể hiện rất rõ trong việc rà soát, sửa đổi quy chế tổ chức và hoạt động của Viện, trong xây dựng, hoàn thiện khung năng lực, danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc, cơ cấu chức danh nghề nghiệp của đơn vị và thực hiện Đề án tinh giản biên chế.

 

Lãnh đạo Viện đã có đổi mới, sáng tạo trong hợp tác trong nước và quốc tế. Các đồng chí lãnh đạo Viện, Chi ủy và hầu hết cán bộ quản lý cấp Phòng, cán bộ Viện có ý thức xây dựng tập thể và làm việc có trách nhiệm hơn. Chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, thực hiện nhiệm vụ từng bước được nâng lên. Việc hoàn thành nhiệm vụ với chi phí hợp lý hơn (công sức, thời gian, tài chính). Dân chủ cơ sở được củng cố và phát huy.   

  

Toàn cảnh Hội nghị

 

Công tác của Viện trong năm 2020 thể hiện cụ thể qua những kết quả nổi bật sau:

- Chức năng, nhiệm vụ của Viện đã được tổ chức thực hiện đầy đủ trên các mặt hoạt động của Viện. Viện đã hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên của Viện và nhiệm vụ đột xuất được lãnh đạo Viện Hàn lâm giao.

- Hoạt động nghiên cứu đã được mở rộng về phạm vi, quy mô và được triển khai ở hầu hết các cấp độ: đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Viện Hàn lâm, cấp Viện, dự án nước ngoài, hợp tác với đối tác trong nước; hội thảo, tọa đàm được thực hiện ở cấp Viện Hàn lâm, cấp Viện, hội thảo quốc tế, hội thảo, tọa đàm với các địa phương. Các đề tài cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Các đề tài cấp Bộ, cấp Viện được nghiệm thu đúng hạn. Các chủ nhiệm đề tài có ý thức trách nhiệm cao hơn.

Việc đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp Bộ ở cấp cơ sở, nghiệm thu đề tài cấp cơ sở được thực hiện nghiêm túc, công bằng, khách quan.

- Kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học đã được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Năm 2020, cán bộ Viện đã công bố 08 cuốn sách chuyên khảo và bình luận khoa học, 69 bài tạp chí (chưa tính xác nhận được đăng), trong đó có 01 bài tạp chí quốc tế; 1 đồng tác giả sách quốc tế. Số lượng cán bộ có tham luận tại hội thảo quốc tế cũng tăng lên. Có những cán bộ có 2-4 tham luận tại hội thảo quốc tế.

- Hoạt động hợp tác trong nước được đẩy mạnh và mở rộng với các hoạt động phối hợp nghiên cứu, tổ chức hội thảo khoa học với một số địa phương, đối tác mới.

- Tạp chí duy trì số lượng ấn phẩm, chất lượng và thời hạn xuất bản.

- Vai trò của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được phát huy.

 

Đ/c Trần Văn Biên góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2020

 

Để có được những kết quả trên là do các nguyên nhân sau: (i) Nhiều cán bộ Viện đã nỗ lực, cố gắng vươn lên, phát huy ý thức trách nhiệm, ý thức xây dựng tập thể của cá nhân; (ii) Cán bộ quản lý chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm hơn đối với công việc cũng như tích cực hơn trong tìm kiếm cơ hội hợp tác; (iii) Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Chi ủy, sự chủ động, sáng tạo của lãnh đạo Viện, sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của Công đoàn, Đoàn Thanh niên; (iv) Phát huy tính dân chủ, tôn trọng ý kiến tập thể; (v) Tranh thủ kinh nghiệm quản lý, nghiên cứu và chuyên môn của các cán bộ có trình độ quản lý, nghiên cứu lâu năm; sự ủng hộ, động viên của các thế hệ cán bộ Viện; (vi) Quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ; (vii) Sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban chức năng, Văn phòng Viện Hàn lâm và các đoàn thể của Viện Hàn lâm.

 

Về nhiệm vụ công tác trong năm 2021, dự thảo Báo cáo đã đưa ra một số phương hướng, giải pháp cụ thể trong các hoạt động, lĩnh vực. Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, Viện khuyến khích cán bộ Viện tìm kiếm nguồn tài trợ nghiên cứu hoặc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, hội thảo khoa học ngoài kinh phí Viện Hàn lâm cấp.

 

Đối với hoạt động hợp tác nghiên cứu, Viện chú trọng và ưu tiên hợp tác, phối hợp với các Viện, các tổ chức nghiên cứu và đào tạo của Viện Hàn lâm trong nghiên cứu, đào tạo theo hướng liên ngành và đa ngành; hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, trước hết là tổ chức hội thảo khoa học, trao đổi học thuật, thực hiện dự án nghiên cứu.

 

Đ/c Nguyễn Đức Minh trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý năm 2020

 

Trao đổi về phương hướng hoạt động, đ/c Nguyễn Đức Minh cho biết, trong năm 2021, thực hiện chủ trương của Viện Hàn lâm, Viện sẽ sắp xếp, tổ chức lại các phòng theo hướng sáp nhập một số phòng chức năng và phòng nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tinh giản biên chế. Các phòng nghiên cứu sẽ họp bàn về việc phân chia rõ ràng toàn bộ các mảng nghiên cứu thuộc chuyên môn của phòng cho tất cả các thành viên sao cho không để trống bất kỳ lĩnh vực nào.

 

Tiếp theo, đ/c Nguyễn Đức Minh thay mặt lãnh đạo Viện trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác quản lý năm 2020. Nhìn chung, trong năm nay, tập thể lãnh đạo Viện cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát công việc đôi khi chưa sát sao. Về phương hướng cho năm 2021, ngoài việc duy trì và phát huy những mặt đã làm được, tạp thể lãnh đạo Viện cần tăng cường kỷ cương, tìm ra biện pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm khoa học.

 

Sao đó, đ/c Đinh Thế Hưng trình bày Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, đ/c Nguyễn Thị Ngân báo cáo tóm tắt về hoạt động tài chính của Viện và đ/c Nguyễn Thu Hương báo cáo công tác tài chính của Công đoàn trong năm 2020. 

 

Đ/c Đinh Thế Hưng trình bày Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân

 

Với các nội dung đã được trình bày, Hội nghị đã nghe những ý kiến đóng góp, thảo luận và các kiến nghị của các công chức, viên chức, người lao động trong Viện nhằm góp phần hoàn thiện các bản báo cáo.

 

Ở phần cuối chương trình, Hội nghị đã bình bầu các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho tập thể và cá nhân năm 2020.