•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân (02/04/2021)

Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 15 quy định trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh.

Nghị định số 16/2021/NĐ-CP: Mức thu, nộp phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án (15/03/2021)

Ngày 03/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2021/NĐ-CP quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Nghị định số 11/2021/NĐ-CP: Quy định mới về giao khu vực biển (26/02/2021)

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Thủ tướng ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (25/01/2021)

Ngày 13/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 49/QĐ-TTg). Theo đó, nội dung Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 (sau đây gọi chung là Kế hoạch) cụ thể như sau:

Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu (27/11/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.