•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục sách thư viện năm 2016 (Phần 2)

28/03/2017
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật giới thiệu danh mục sách nhập năm 2016. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung sách, xin đến liên hệ trực tiếp tại phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

51-V 12095

Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội* / Lê Minh Lập . - H. : Nxb Thế giới, 2015 . - 157 tr., 19cm

 

52-V 12093, V 12094

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 450 tr., 19cm

 

53-V 12091, V 10292

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam* / . - H. : Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015 . - 287 tr., 21cm

 

54-V 12090

Hoàn thiện pháp luật bảo đảm thực hiện quyền trình sáng kiến pháp luật của đại biểu Quốc hội* / Đinh Xuân Thảo, Đỗ Tiến Dũng . - H. : Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015 . - 152 tr., 21cm

 

55-V 12087, V 12088

Một số vấn đề về quy chế pháp luật lạm dụng vị trí thống linh thị trường ở Việt Nam hiện nay* : Sách tham khảo / Đào Ngọc Báu . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 328 tr., 21cm

 

56-V 12085, V 12086

Tư duy pháp lý: Lý luận và thực tiễn* : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoàng Anh, Vũ Công Giao, Nguyễn Minh Tuấn . - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2016 . - 253 tr., 21cm

 

57-V 12084

Phân cấp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới* / Nguyễn Chiến Thắng . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 271 tr., 21cm

 

58-V 12082,V 12083

Kiểm soát xã hội đối với tội phạm* / Trịnh Tiến Việt . - H. : Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, 2016 . - 430 tr., 21cm

 

59-V 12081

Sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại: Lý luận, thực tiễn thế giới và khuyến nghị cho Việt Nam* : Sách chuyên khảo / Phạm Thái Quốc ch.b . - H. : Nxb Lao động xã hội, 2015 . - 302 tr., 21cm

 

60-V 12080

Xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam - Lào* / Tạ Ngọc Tấn, KiKẹo Khảykhămphithun . - H. : Nxb Lý luận Chính trị, 2015 . - 459 tr., 21cm

 

61-V 12079

Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng ở Việt Nam* / Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang, Võ Thi Mỹ Hương . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 292 tr., 21cm

 

62-V 12078

Phát triển kinh tế xanh trong nông nghiệp Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn* / Nguyễn Song Tùng, Trần Ngọc Ngoạn . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2014 . - 232 tr., 21cm

 

63-V 12077

Quản lý xã hội trong tình huống bất thường ở Việt Nam hiện nay* / Nguyễn Hữu Khiển, Trần Anh Tuấn . - H. : Nxb Lý luận chính trị, 2015 . - 148 tr., 21cm

 

64-V 12076

Điều chỉnh các chính sách thương mại của Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc sau khủng hoảng: Kinh nghiệm cho Việt Nam* : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Lợi . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2016 . - 220 tr., 21cm

 

65-V 12075

Xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại : Kinh nghiệm của Indonesia* / Nguyễn Hồng Thu ch.b . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 212 tr., 21cm

 

66-V 12072, V 12073

Giải quyết an sinh xã hội của Thái Lan, Malaixia, Philippin và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam* / Nguyễn Duy Dũng . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 272 tr., 21cm

 

67-V 12074

Cải cách hệ thống tài chính - tiền tệ của Inđônêxia và bài học kinh nghiệm* / Nguyễn Văn Hà . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 248 tr., 21cm

 

68-V 12129, V 12128

Báo cáo nghiên cứu đánh giá quy trình xây dựng Luật, pháp lệnh: Thực trạng và giải pháp* . - H. : Nxb lao động xã hội, 2008 . - 407 tr., 21cm

 

69-V 12130

Tài chính Việt Nam 2008* . - H. : Nxb Tài chính, 2009 . - 186 tr., 23cm

 

70-V 12131

Mô hình đại học doanh nghiệp: Kinh nghiệm quốc tế và gợi ý cho Việt Nam* / Trần Anh Tài, Trịnh Ngọc Thạch . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2013 . - 167tr., 21cm

 

71-V 12127

Quốc triều Hình luật (Luật Hình triều Lê)* . - H. : Nxb Pháp lý, 1991 . - 245 tr., 19cm

 

72-V 12100

Tự do kinh tế và chính thể đại diện* : Tập hợp các bài tiểu luận chính trị của F.A Hayyek / F.A Hayyek, Đinh Tuấn Minh dịch . - H. : Nxb Tri thức, 2015 . - 137 tr., 21cm

 

73-V 12101

Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam: Những vấn đề lý luận từ công cuộc đổi mới* / Tạ Ngọc Tấn . - H. : Nxb Lý luận chính trị, 2015 . - 500 tr., 24cm

 

74-V 12102, V 12103

Luật học so sánh* / Võ Khánh Vinh . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 451 tr., 24cm

 

75-V 12104

Những nội dung mới trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015* : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hòa Bình . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 850 tr., 24cm

 

76-V 12105

Đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam: Thực trạng, hiệu quả và hướng điều chỉnh chính sách* : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuệ Anh . - H. : Nxb Lao động, 2015 . - 230 tr., 24cm

 

77-V 12106, V 12107

Bộ luật hình sự năm 2015 dưới góc nhìn so sánh với Bộ luật Hình sự năm 1999 (Sửa đổi, bổ sung năm 2009)* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 365 tr., 27cm

 

78-V 12108

Xu hướng lao động và xã hội Việt Nam 2014* . - H. : Nxb Lao động, 2015 . - 182 tr., 30cm

 

79-V 12109

Kỷ yếu hội thảo khoa học:"Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước ở Việt Nam- Thực trạng và giải pháp"* . - H. : Nxb Tài chính, 2016 . - 275 tr., 29cm

 

80-V 12112

30 năm đổi mới và phát triển ở Việt Nam* / Đinh Thế Huynh, Phùng Hữu Phú, Lê Hữu Nghĩa, Vũ Văn Hiển, Nguyễn Viết Thông . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 476 tr., 24cm

 

81-V 12110

Tìm hiểu lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 1930 - 2016 (qua các kỳ Đại hội)* . - H. : Nxb Hồng Đức, 2016 . - 478 tr., 27cm

 

82-V 12111

Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam (Từ năm 939 đến năm 1884)* / Nguyễn Minh Tường . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 920 tr., 27cm

 

83-V 12056

Pháp luật Thuế: Lý luận, lịch sử, thực trạng, so sánh* / Nguyễn Thị Lan Hương . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2015 . - 360 tr., 24cm

 

84-V 12057

Tuyển tập công trình nghiên cứu chương trình khoa học và công nghệ phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia ứng khó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015* . - H. : Nxb Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2016 . - 765 tr., 24cm

 

85-V 12058

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước và ngập lụt vùng Đồng bằng sông Cửu Long* : Sách chuyên khảo phục vụ nghiên cứu, đào tạo tại các cơ sở đào tạo sau đại học trong lĩnh vực thủy văn - tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu / Trần Hồng Thái ch.b,Hoàng Minh Tuyển, Lương Hữu Dũng, Châu Trần Vĩnh . - H. : Nxb Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2014 . - 398 tr.301cm

 

86-V 12059, V 12060

Quyền của người bị hại trong Tố tụng hình sự Việt Nam* / Đinh Thị Mai . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2014 . - 270 tr., 24cm

 

87-V 12061, V 12062, V 12060

Cơ chế quốc tế và khu vực về quyền con người* / Võ Khánh Vinh, Lê Mai Thanh . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2014 . - 104 tr., 24cm

 

88-V 12063, V 12064

Pháp luật quốc tế về quyền con người* / Võ Khánh Vinh, Lê Mai Thanh . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2014 . - 200 tr., 24cm

 

89-V 12065, V 12066

Những vấn đề lý luận và thực tiễn của nhóm quyền dân sự và chính trị* / Võ Khánh Vinh . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2011 . - 436 tr., 24cm

 

90-V 12067, V 12068

Xã hội học pháp luật: Những vấn đề cơ bản* / Võ Khánh Vinh . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 578 tr., 24cm

 

91-V 12069

Tính chính đáng của Đảng cầm quyền: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn* : Tủ sách thông tin khoa học - Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Quang . - H. : Nxb Lý luận chính trị, 2015 . - 261 tr., 19cm

 

92-V 12070

Biến đổi chính trị, kinh tế ở Myanmar từ năm 2011 đến nay: Bối cảnh, nội dung và tác động* / Võ Xuân Vinh . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 228 tr., 21cm

 

93-V 12071

Chính sách tăng trưởng xanh ở một số nước ASEAN trong bối cảnh tái cấu trúc nền kinh tế và ứng phó với biến đổi khí hậu* : Sách chuyên khảo / Nguyễn Huy Hoàng ch.b . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 280 tr., 21cm

 

94-V 12113, V 12114

Bảo vệ tự do và an ninh cá nhân bằng pháp luật hình sự Việt Nam* : Sách Chuyên khảo / Trịnh Tiến Việt . - H. : Nxb Tư pháp, 2015 . - 518 tr., 24cm

 

95-V 12115

Giới hạn chính đáng đối với các quyền con người, quyền công dân trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam* : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Tuấn . - H. : Nxb Hồng Đức, 2015 . - 227 tr., 24cm

 

96-V 12116, V 12117

Nghiên cứu hình phạt trong Luật hình sự Việt Nam dưới góc độ bảo vệ quyền con người* : Sách chuyên khảo / Trịnh Quốc Toản . - H. : Nxb Chính Trị quốc gia, 2015 . - 312 tr., 24cm

 

97-V 12118

Ủy ban pháp luật 70 năm tổ chức và hoạt động* . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 341 tr., 24cm

 

98-V 12119

Bình luận Khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013* / Nguyễn Đăng Dung, Trịnh Quốc Toản, Đặng Minh Tuấn . - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2016 . - 491 tr., 24cm

 

99-V 12120

Quá trình hình thành đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia* / Lê Trung Dũng ch.b . - H. : Nxb Khoa học xã hội, 2015 . - 616 tr., 24cm

 

100-V 12121

Tái cấu trúc đầu tư công trong khuôn khổ mô hình tăng trưởng của Việt Nam* / Trần Kim Chung . - H. : Nxb Tài chính, 2015 . - 302 tr., 24cm