•  
     
  •  
     
  •  
     
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu Danh mục bài tạp chí chuyên ngành luật hình sự (Phần 5)

17/04/2017
Thư viện Viện Nhà nước và Pháp luật trân trọng giới thiệu danh mục bài tạp chí chuyên ngành luật hình sự. Độc giả quan tâm muốn tìm hiểu nội dung, xin gửi yêu cầu qua email: thuvien@isl.gov.vn hoặc đến trực tiếp phòng 107, số 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội. Điện thoại: 04.3971 3334. Danh mục trong tệp đính kèm. Hân hạnh được phục vụ!

201. Một số vấn đề về hiệu lực của Bộ luật hình sự năm 1999 / Đinh Văn Quế // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 6/2000, Tr. 7-11

Từ khoá : Áp dụng pháp luật, Hiệu lực thi hành, Luật hình sự

Tóm tắt : Khoa học hình sự khi nghiên cứu hiệu lực của luật hình sự đã đề cập đến hai khía cạnh là hiệu lực theo không gian và hiệu lực theo thời gian. Trong bài viết, tác giả trình bày một số ý kiến về hiệu lực thời gian: - Xác định hiệu lực của Bộ luật hình sự về thời gian trong thực tiễn xét xử; - Căn cứ để xác định hiệu lực về thời gian.

 

202. Phòng vệ chính dáng theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 / Nguyễn Đức Mai // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 6/2000, Tr. 12-14

Từ khoá : Pháp luật hình sự, Phòng vệ chính đáng

Tóm tắt : Phân tích những quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về phòng vệ chính đáng: 1- Khái niệm và ý nghĩa của phòng vệ chính đáng. 2- Các điều kiện hợp pháp của phòng vệ chính đáng.

 

203. Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niện phạm tội và nguyên tắc xử lý của Bộ luật hình sự năm 1999 / Đặng Thị Thanh // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 6/2000, Tr. 14-17

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự, Vị thành niên

Tóm tắt : Bài viết gồm 3 phần, phân tích một số điểm sửa đổi, bổ sung về trách nhiệm hình sự và nguyên tắc xửa lý người chưa thành niên phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự 1999: 1- Đặc điểm nhân thân người chưa thành niên. 2- Thu hẹp phạm vi xử lý hình sự. 3- Nguyên tắc xử lý người chưa thành niên phạm tội của Bộ luật hình sự 1999.

 

204. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội / Dương Tuyết Miên // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 7/2000, Tr. 18-20

Từ khoá : Hình phạt, Phạm nhiều tội

Tóm tắt : Nội dung bài viết phân tích những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội được quy định trong pháp luật hình sự từ thời phong kiến cho đến Bộ luật Hình sự năm 1999.

 

205. Một số nội dung mới của các quy định về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999 / Đặng Xuân Đào // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 8/2000, Tr. 3-6

Từ khoá : Trách nhiệm hình sự, Tình tiết giảm nhẹ, Tình tiết tăng nặng

Tóm tắt : Trình bày một số nội dung của các quy định về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự Việt Nam năm 1999.

 

206. Một số vấn đề về hiệu lực của Bộ luật Hình sự năm 1999 / Đinh Văn Quế // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 8/2000, Tr. 6-9

Từ khoá : Hiệu lực thi hành, áp dụng pháp luật, Luật hình sự

Tóm tắt : Trình bày một số ý kiến về hiệu lực thời gian của Bộ luật hình sự năm 1999: - Các quy định không có lợi cho người phạm tội; - - Các quy định có lợi cho người phạm tội.

 

207. Tội phạm: Bản chất xã hội - pháp lý, khái niệm, sự phân biệt nó với vi phạm pháp luật khác và với hành vi trái đạo đức / Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 10/2000, Tr. 3-8

Từ khoá : Tội phạm, Lý luận về tội phạm

Tóm tắt : Bài viết gồm 3 phần, với các đề mục sau: I- Bản chất xã hội - pháp lý của tội phạm. II- Khái niệm tội phạm. III- Sự phân biệt tội phạm với vi phạm pháp luật khác và với hành vi trái đạo đức.

 

208. Quyết định hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 / Trần Cao Sơn // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 10/2000, Tr. 21-23

Từ khoá : Hình phạt, Quyết định hình phạt

Tóm tắt : Tìm hiểu những quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 1999 về chế định quyết định hình phạt và so sánh với quy định Bộ luật Hình sự năm 1985; lý giải những căn cứ khoa học cho việc sửa đổi, bổ sung mới.

 

209. Đạo luật hình sự: Một số vấn đề lý luận cơ bản / Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 11/2000, Tr. 4-7

Từ khoá : Khoa học hình sự, Lý luận về luật hình sự

Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lý luận về đạo luật hình sự:- Khái niệm đạo luật hình sự và những thuộc tính cơ bản của nó; - ý nghía xã hội - pháp lý của đạo luật hình sự; - Vấn đề hiệu lực của đạo luật hình sự.

 

210. Hình phạt bổ sung quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 / Hương Giang // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 11/2000, Tr. 14-16

Từ khoá : Hình phạt, Hình phạt bổ sung,

Tóm tắt : Bài viết gồm 3 phần: 1- Một vài nhận xét về hình phạt bổ sung quy định tại Bộ luật hình sự năm 1985 và Bộ luật hình sự hiện hành. 2- Phạm vi áp dụng các hình phạt bổ sung quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999. 3- Người bị kết án được hưởng án treo phải chịu những loại hình phạt bổ sung nào.

 

211. Về khái niệm tội phạm có tổ chức / Trần Hữu Ứng // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 12/2000, Tr. 1-2

Từ khoá : Tội phạm, Tội phạm có tổ chức

Tóm tắt : Nghiên cứu những vấnđề lý luận về khái niệm tội phạm có tổ chức: Nêu khái niệm tội phạm có tổ chức; phân tích những dấu hiệu phạm tội được gọi là tội phạm có tổ chức.

 

212. Những điểm mới về chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 1999 và những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Tố tụng hình sự cho phù hợp / Trần Văn Luyện // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 12/2000, Tr. 5-8

Từ khoá : Chính sách hình sự, Vị thành niên

Tóm tắt : Bài viết nêu các vấn đề sau: - Những điểm mới về chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Bộ luật Hình sự năm 1999; - Những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung trong Bộ luật Tố tụng hình sự về quy định đối với người chưa thành niên phạm tội cho phù hợp Bộ luật Hình sự năm 1999.

 

213. Về cấu thành tội "đào ngũ" theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 1999 và thực tiễn áp dụng / Nguyễn Văn Trượng // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 12/2000, Tr. 9-11

Từ khoá : Tội phạm, Tội đào ngũ

Tóm tắt : Phân tích một số ý kiến về cấu thành tội đào ngũ được quy định tại điều 325 Bộ luật Hình sự năm 1999 và những vướng mắc khi áp dụng điều luật này trong thực tiễn.

 

214. Về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ "gây thiệt hại không lớn" / Nguyễn Thị Tuyết // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 12/2000, Tr. 12-13

Từ khoá : áp dụng pháp luật, Tình tiết giảm nhẹ

Tóm tắt : Trong thực tế xét xử, khi áp dụng tình tiết giảm nhẹ "gây thiệt hại không lớn" đã nảy sinh nhiều ý kiến khác nhau, dẫn đến việc áp dụng không thống nhất. Bài viết trao đổi xung quanh vấn đề áp dụng tình tiết này thế nào cho phù hợp.

 

215. Về các dạng miễn trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 25 Bộ luật Hình sự năm 1999 / Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 1/2001, Tr. 7-10

Từ khoá : Miễn trách nhiệm hình sự

Tóm tắt : Phân tích bản chất pháp lý và nội dung của các quy phạm pháp luật hình sự hiện hành về 3 dạng miễn trách nhiệm hình sự tại điều 25 Bộ luật hình sự 1999: Miễn trách nhiệm hình sự do sự chuyển biến của tình hình; - Miễn trách nhiệm hình sự do sự ăn năn hối cải; -Miễn trách nhiệm hình sự khi có quyết định đại xá.

 

216. "Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm" - một trong những nội dung cần được hướng dẫn, giải thích trong Bộ luật Hình sự 1999 / Trần Văn Thuận // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 1/2001, Tr. 1`9-20

Từ khoá : Định tội danh, Xử phạt hành chính

Tóm tắt : Nghiên cứu những nội dung cụ thể về dấu hiệu "đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm"; qua đó cho thấy những tồn tại trong xử lý vi phạm, nhận thức và vận dụng quy định này chưa thống nhất. Các cơ quan có thẩm quyền cần có sự hướng dẫn, giải thích tạo cơ sở cho việc hiểu và áp dụng pháp luật được thống nhất.

 

217. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm / Dương Tuyết Miên // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 2/2001, Tr. 1-4

Từ khoá : Hình phạt, Quyết định hình phạt, Đồng phạm

Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm được quy định trong pháp luật hình sự: nguyên tắc quyết định hình phạt; căn cứ quyết định hình phạt; quy định cụ thể sự phân hóa trách nhiệm hình sự giữa những người đồng phạm; xác định giai đoạn thực hiện tội phạm.

 

218. Quyết định hình phạt theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999 / Trần Văn Sơn // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 2/2001, Tr. 15-18

Từ khoá : Hình phạt, Quyết định hình phạt

Tóm tắt : tìm hiểu những quy định của Bộ luật Hình sự 1999 về chế định quyết định hình phạt và đối chiếu, so sánh với quy định trong Bộ luật Hình sự 1985.

 

219. Vấn đề quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của bộ luật / Phạm Mạnh Hùng // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 3/2001, Tr. 13-16

Từ khoá : Hình phạt, Quyết dịnh hình phạt,

Tóm tắt : Bài viết phân tích những quy định về hình phạt trong Bộ luật Hình sự và việc áp dụng khung hình phạt mà toà án quyết định đối với các tội phạm.

 

220. Chế định các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi: Về các tình tiết được điều chỉnh trong Luật Hình sự Việt Nam hiện hành / Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 4/2001, Tr. 8-11

Từ khoá : Chính sách hình sự, Trách nhiệm hình sự, Tính chất tội phạm

Tóm tắt : Bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận về chế định các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi: Về các tình tiết được điều chỉnh trong Luật Hình sự Việt Nam : 1- Sự kiện bất ngờ (Điều 11 BLHS 1999); 2- Chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; 3- Tình trạng không có năng lực trách nhiệm hình sự (Khoản 1 điều 13 BLHS 1999); 4- Tính nguy hiểm cho xã hội không đáng kể của hành vi (Khoản 4 điều 8); 5- Phòng vệ chính đáng (Khoản 1 điều 15); 6- Tình thế cấp thiết (Khoản 1 điều 16).

 

221. Một vài ý kiến về chế định tái phạm và tái phạm nguy hiểm / Phạm Hồng Hải // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 4/2001, Tr. 12-15

Từ khoá : Tái phạm, Chế định tái phạm, Tái phạm nguy hiểm

Tóm tắt : Bài viết so sánh các dấu hiệu của tái phạm, tái phạm nguy hiểm được quy định trong Bộ luật Hình sự 1985 và Bộ luật Hình sự 1999; nghiên cứu chế định tái phạm mới, tái phạm nguy hiểm được quy định Bộ luật Hình sự 1999.

 

222. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm / Mai Bộ // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 4/2001, Tr. 15-19

Từ khoá : Tội sản xuất buôn bán hàng cấm, Hình phạt

Tóm tắt : Bài viết đề cập các vấn đề sau: - Quy định của Bộ luật Hình sự về tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; - Các dấu hiệu pháp lý của tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; - Hình phạt cho các tội trên.

 

223. Chế định các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi: Về một số tình tiết chưa được ghi nhận trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành / Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 6/2001, Tr. 6-10

Từ khoá : Tính chất tội phạm, Hành vi phạm tội

Tóm tắt : Bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận về chế định các tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi: Về các tình tiết chưa được ghi trong pháp luật hình sự Việt Nam: I- Chấp hành chỉ thị, quyết định của mệnh lệnh; II- Sự rủi ro chấp nhận được về kinh tế hoặc nghề nghiệp; III- Tình trạng bất khả kháng.

 

224. Về thời điểm hoàn thành tội gián điệp / Lê Đăng Doanh // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 7/2001, Tr. 4-6

Từ khoá : Cấu thành tội phạm, Tội gián điệp

Tóm tắt : Trên cơ sở nghiên cứu lý luận chung về cấu thành tội phạm thì tội phạm gián điệp là một tội có cấu thành tội phạm hình thức được quy định tại điều 80 Bộ luật hình sự 1999. Qua phân tích những quy định đó, tác giả đưa ra hai phương án có thể quy định tội gián điệp với cơ cấu, nội dung đảm bảo nguyên tắc pháp chế XHCN, tạo sự thống nhất cao giữa những quy định của pháp luật hình sự và thực tiễn đấu tranh chống tội phạm gián điệp.

 

225. Một số quy định mới của Bộ luật Hình sự 1999 về tội sản xuất, buôn bán hàng giả / Trần Ngọc Việt // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 7/2001, Tr. 9-11

Từ khoá : Tội sản xuất buôn bán hàng giả

Tóm tắt : Bài viết gồm 2 phần: 1- Một số bất cập trong quy định về tội làm hàng giả, buôn bán hàng giả tại Bộ luật Hình sự 1985. 2- Một số quy định mới về tội làm hàng giả, buôn bán hàng giả tại Bộ luật Hình sự 1999.

 

226. Tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng / Mai Bộ // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 7/2001, Tr. 13-15

Từ khoá : Tội phạm kinh tế

Tóm tắt : Bài viết phân tích, so sánh điều 165 Bộ luật Hình sự 1999 và điều 174 Bộ luật Hình sự 1985 quy định về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; những dấu hiệu pháp lý của tội phạm; hình phạt cho tội phạm trên.

 

227. Xác định lỗi của người phạm tội trong tình trạng say rượu / Nguyễn Văn Trượng // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 8/2001, Tr. 18-20

Từ khoá : Xác định lỗi, Tình trạng say rượu

Tóm tắt : Bài viết phân tích các vấn đề: - Về tình trạng say rượu; - Về việc xác định lỗi của người phạm tội trong tình trạng say rượu.

 

228. Hoàn thiện chế định tái phạm, tái phạm nguy hiểm / Nguyễn Thị Xuân // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 9/2001, Tr. 6

Từ khoá : Tái phạm, Chế định tái phạm, Tái phạm nguy hiểm

Tóm tắt : Trao đổi một số ý kiến xung quanh nội dung của chế định tái phạm, tái phạm nguy hiểm được quy định tại điều 49 Bộ luật Hình sự 1999: - Xác định thời điểm bắt đầu để tính tái phạm, tái phạm nguy hiểm; - Sửa đổi cụm từ "đã bị kết án" ở điều 49 Bộ luật Hình sự 1999 thành cụm từ "đang trong thời hạn có án tích".

 

229. Nhân thân người phạm tội: một vấn đề lý luận cơ bản / Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 10/2001, Tr. 7-11

Từ khoá : Tội phạm học, Nhân thân người phạm tội

Tóm tắt : Bài viết có hai phần: I- ý nghĩa của việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội. II- Khái niệm và các đặc điểm cơ bản của nhân thân người phạm tội.

 

230. Nhân thân người phạm tội: một số vấn đề lý luận cơ bản / Lê Cảm // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 11/2001, Tr. 5-8

Từ khoá : Tội phạm học, Nhân thân người phạm tội

Tóm tắt : Phân tích các vấn đề lý luận về nhân thân người phạm tội và các khái niệm gần giống; khái niệm nhân thân người phạm tội và chủ thể của tội phạm; phân loại những người phạm tội.

 

231. Một số vấn đề về nguyên tắc xử lý quy định trong Bộ luật Hình sự 1999 / Đinh Trọng Tài // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 11/2001, Tr. 8-10

Từ khoá : Nguyên tắc xử lý

Tóm tắt : Phân tích 5 nội dung các nguyên tắc xử lý quy định trong Bộ luật Hình sự 1999: 1- Nguyên tắc "mọi hành vi tội phạm phải được phát hiện kịp thời, xử lý nhanh chóng, công minh theo đúng pháp luật". 2- Nguyên tắc "mọi người phạm tội đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt nam, nữ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội". 3- Nguyên tắc có thể không áp dụng hình phạt tù đối với người lần đầu phạm tội ít nghiêm trọng đã hối cải. 4- Nguyên tắc nhân đạo đối với người phạm tội bị phạt tù. 5- Người phạm tội đã chấp hánh xong hình phạt được tạo điều kiện làm ăn, sinh sống lương thiện, khi có đủ điều kiện do luật định thì được xoá án tích.

 

232. Chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội thể hiện trong Bộ luật Hình sự 1999 / Ngọ Duy Hiểu // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 11/2001, Tr. 15-25

Từ khoá : Chính sách hình sự, Vị thành niên

Tóm tắt : Bài viết phân tích các chính sách hình sự đối với vị thành niên phạm tội được quy định trong các điều luật của Bộ luật Hình sự 1999.

 

233. Nhân thân người phạm tội: một số vấn đề lý luận cơ bản / Lê Cảm, Trịnh Tiến Việt // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 1/2002, Tr. 16-19

Từ khoá : Tội phạm học, Nhân thân người phạm tội

Tóm tắt : Bài viết nghiên cứu về vai trò của các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thuộc về nhân thân người phạm tội đối với việc cá thể hoá trách nhiệm hình sự và hình phạt.

 

234. Những vướng mắc khi áp dụng điều 46 Bộ luật hình sự 1999 trong hoạt động xét xử / Lê Anh Xuân // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 1/2002, Tr. 20-21

Từ khoá : áp dụng pháp luật, Hoạt động xét xử

Tóm tắt : Phân tích và so sánh các quy định về hình phạt, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định trong các điều luật của Bộ luật hình sự năm 1985 và 1999. Thực tế áp dụng điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 về các quy định tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự còn nhiều vướng mắc.

 

235. Cần sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự 1999 / Thái Văn Đoàn // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 5/2002, Tr. 1-2

Từ khoá : Tội phạm kinh tế, Tội phạm về chức vụ, Tội phạm về môi trường

Tóm tắt : So với Bộ luật hình sự 1985, Bộ luật hình sự 1999 có nhiều điều luật mới, tình tiết mới. Bài viết phân tích một số vấn đề của chương: Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội phạm về chức vụ và tội phạm về môi trường.

 

236. Một số quy định mới tại cácđiều luật trong Bộ luật hình sự 1999 / Trịnh Việt Tiến // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 5/2002, Tr. 17-18

Từ khoá : Pháp luật hình sự, Bảo vệ trẻ em

Tóm tắt : Phân tích một số quy định mới tại các điều luật trong Bộ luật hình sự 1999 về bảo vệ quyền lợi trẻ em. Bộ luật hình sự 1999 không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em mà còn nghiêm trị những người xâm hại tới tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của trẻ em.

 

237. Vấn đề cần lưu ý trong xét xử / Đỗ Văn Chỉnh // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 6/2002, Tr. 1-3

Từ khoá : Hoạt động xét xử, Tái phạm, Tái phạm nguy hiểm

Tóm tắt : Thông qua công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tác giả chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý đối với toà án địa phương: về việc xác định tái phạm, tái phạm nguy hiểm đối với người phạm tội.

 

238. Quyết định hình phạt trong các trường hợp có liên quan đến án treo / Dương Tuyết Miên // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 7/2002, Tr. 6-8

Từ khoá : Quyết định hình phạt, án treo

Tóm tắt : Nghiên cứu các quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp cho hưởng án treo: Quyết định hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo; tổng hợp hình phạt trong trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; tổng hợp hình phạt trong trường hợp người được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách lại bị đưa ra xét xử về tội đã thực hiện trước khi có bản án cho hưởng án treo.

 

239. Phân biết tội kinh doanh trái phép với một số tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế khác theo Bộ luật Hình sự 1999 / Trần Mạnh Đạt // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 9/2002, Tr. 12-16

Từ khoá : Tội kinh doanh trái phép, Tội phạm kinh tế

Tóm tắt : Nêu các điều luật về tội kinh doanh trái phép; tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; những điểm khác biệt căn bản giữa các tội đó theo Bộ luật Hình sự 1999.

 

240. Những vướng mắc từ thực tiễn khi xử lý tội đào ngũ / Lê Sua // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 9/2002, Tr. 19-20

Từ khoá : Tội đào ngũ

Tóm tắt : Bài viết đề cập những vấn đề phát sinh từ thực tiễn việc cấu thành cơ bản của tội đào ngũ; một số vướng mắc đặt ra trong thực tiễn xét xử tội đào ngũ.

 

241. Quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật hình sự / Dương Tuyết Miên // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 10/2002, Tr. 13-16

Từ khoá : Pháp luật hình sự, Quyết định hình phạt

Tóm tắt : Phân tích điều 47 Bộ luật Hình sự quy định về chế định quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật; chỉ ra những hạn chế trong áp dụng; một số ý kiến sửa đổi điều 47 cho phù hợp với việc vận dụng chế định này có hiệu quả hơn.

 

242. Việc xác định tình tiết "phạm tội nhiều lần" đối với người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi / Đỗ VănChỉnh // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 10/2002, Tr. 17-20

Từ khoá : Định tội danh, Phạm tội nhiều lần, Vị thành niên

Tóm tắt : Việc xác định tình tiết "phạm tội nhiều lần" đối với người chưa thành niên phạm tội là phải căn cứ vào việc xác định hành vi của từng lần để xem xét hành vi đó có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.

 

243. Hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự về các tội xâm phạm tình dục trẻ em / Phạm Mạnh Hùng // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 12/2002, Tr. 8-10

Từ khoá : Pháp luật hình sự, Tội xâm phạm tình dục

Tóm tắt : Nghiên cứu những điều luật trong Bộ luật hình sự quy định về các tội xâm phạm tình dục trẻ em; qua đó đưa ra một số ý kiến cần tiếp tục hoàn thiện cả về phương diện lập pháp và phương diện giải thích, hướng dẫn áp dụng luật.

 

244. Về việc áp dụng điều 74 Bộ luật hình sự năm 1999 / Nguyễn Đức Tuất // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 14/2005, Tr. 35-37

Từ khoá : Hình phạt, Vị thành niên

Tóm tắt : Bài viết nêu mấy ý kiến trao đổi khi áp dụng điều 74 Bộ luật Hình sự năm 1999 quy định việc xác định giới hạn tối đa và giới hạn tối thiểu của mức hình phạt được áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội.

 

245. Tìm hiểu một số chế định cơ bản trong luật Hình sự Thụy Điển / Trịnh Tiến Việt // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 14/2005, Tr. 45-48

Từ khoá : Thụy Điển, Pháp luật hình sự

Tóm tắt : Phân tích các chế định cơ bản trong luật Hình sự Thuỵ Điển: 1- Về các nguyên tắc cơ bản. 2- Về nguồn luật. 3- Về giới hạn trách nhiệm trong luật Hình sự.

 

246. Tội gây rối trật tự công cộng không có người bị hại / Vũ Thành Long // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 15/2005, Tr. 9-11

Từ khoá : Tội phạm, Gây rối trật tự công cộng

Tóm tắt : Phân tích các quan điểm và cách hiểu khác nhau về việc xác định tư cách tố tụng của người bị hại trong tội "Gây rối trật tự công cộng không có người bị hại" được quy định tại điều 245 Bộ luật Hình sự. Để đi đến thống nhất về mặt nhận thức và áp dụng các quy định đó, các cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện điều luật trên.

 

247. Phương hướng khắc phục những tồn tại, vướng mắc khi áp dụng tình tiết "giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình" / Đỗ Đức Hồng Hà // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 15/2005, Tr. 11-13

Từ khoá : Tội giết người, Tình tiết tăng nặng

Tóm tắt : Tình tiết "giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình" mới được quy định trong tội giết người và chưa có văn bản hướng dẫn, cho nên khi áp dụng còn có nhiều quan điểm khác nhau. Tác giả phân tích những quan điển khác nhau khi áp dụng tình tiết trên cùng với việc đưa ra những vụ án cụ thể; nêu phương hướng khắc phục những vướng mắc khi áp dụng tình tiết này.

 

248. Về việc áp dụng các điều 41, 42 Bộ luật Hình sự và điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự / Nguyễn Đức Mai // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 15/2005, Tr. 15-17

Từ khoá : Biện pháp tư pháp, Vật chứng

Tóm tắt : Trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, cho thấy do không phân biệt được sự khác nhau giữa quy định tại điều 41, 42 Bộ luật Hình sự về biện pháp tư pháp và quy định tại và điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự về xử lý vật chứng nên việc nhận thức và áp dụng các quy định này trong quá trình giải quyết các vụ án hình sự của các cấp toà án không đúng và không chính xác giữa các cơ quan tiến hành tố tụng. Bài viết đưa ra các ý kiến trao đổi về vấn đề này.

 

249. Tìm hiểu một số chế định cơ bản trong luật Hình sự Thụy Điển / Trịnh Tiến Việt // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 15/2005, Tr. 33-38

Từ khoá : Thuỵ Điển, Lý luận về tội phạm, Hành vi phạm tội

Tóm tắt : (bài tiếp số trước). Phần này đề cập về cấu trúc của tội phạm. Nội dung phân tích những yêu cầu khách quan và những yêu cầu chủ quan liên quan đến hành vi tội phạm.

 

250. Một số vấn đề về quyết định hình phạt quy định trong Bộ luật Hình sự năm 1999 / Đinh Văn Quế // Tạp chí Toà án nhân dân.- Số 16/2005, Tr. 5-18

Từ khoá : Hình phạt, Quyết định hình phạt

Tóm tắt : Bài viết nêu một các có hệ thống các quy định của Bộ luật Hình sự về quyết định hình phạt và việc áp dụng các quy định đó khi xét xử vụ án hình sự.