•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
Giới thiệu sách “Quyền về văn hóa”

Giới thiệu sách “Quyền về văn hóa” (18/06/2021)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh, PGS.TS. Vũ Công Giao và TS. Lã Khánh Tùng đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành năm 2020.
Giới thiệu sách “Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”

Giới thiệu sách “Thể chế pháp lý về vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” (12/03/2021)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do TS. Phạm Thị Hương Lan chủ biên và tập thể tác giả của Viện Nhà nước và Pháp luật biên soạn, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2020.
Giới thiệu sách “Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân”

Giới thiệu sách “Xây dựng môi trường pháp lý bảo đảm sự phát triển bền vững và lành mạnh của kinh tế tư nhân” (26/11/2020)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh và PGS.TS. Lê Thị Hoài Thu đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành tháng 10 năm 2020.
Giới thiệu sách “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015”

Giới thiệu sách “Bình luận chuyên sâu chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự năm 2015” (13/08/2020)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do PGS.TS. Đoàn Đức Lương (Đại học Luật, Đại học Huế) và TS. Dương Quỳnh Hoa (Viện Nhà nước và Pháp luật) đồng chủ biên, do Nhà xuất bản Tư pháp ấn hành năm 2020.
Giới thiệu sách “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp thương mại theo pháp luật Việt Nam”

Giới thiệu sách “Các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong giải quyết tranh chấp thương mại theo pháp luật Việt Nam” (03/08/2020)

Năm xuất bản:  2020

Tác giải cuốn sách là TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, nghiên cứu viên phòng Pháp luật Dân sự, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2020.
Giới thiệu sách “Một số vấn đề chính trị và pháp luật đặt ra trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”

Giới thiệu sách “Một số vấn đề chính trị và pháp luật đặt ra trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam” (15/06/2020)

Năm xuất bản:  2020

Cuốn sách do GS.TS. Tạ Ngọc Tấn và GS.TS. Phạm Văn Đức đồng chủ biên, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành tháng 5 năm 2020.
Giới thiệu sách “Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Giới thiệu sách “Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (24/02/2020)

Năm xuất bản:  2019

Cuốn sách “Tổ chức quyền lực nhà nước ở địa phương trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam” do PGS.TS. Vũ Thư (Chủ biên) và tập thể tác giả biên soạn, đã được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2019.
Giới thiệu sách “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam”

Giới thiệu sách “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam” (18/12/2019)

Năm xuất bản:  2019

Cuốn sách “Thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở một số quốc gia và gợi mở cho Việt Nam” do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Chủ biên) và tập thể tác giả biên soạn, đã được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2019.