•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Nhà nước và Pháp luật

22/10/2010
Theo quy định tại Quyết định số 929/QĐ-KHXH ngày 8 tháng 7 năm 2009 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam về việc phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Nhà nước và Pháp luật theo quy định tại Nghị định 115/2005/NĐ-CP, Viện Nhà nước và Pháp luật có chức năng và các nhiệm vụ, quyền hạn sau: Xem tiep..

Chức năng   
Viện Nhà nước và Pháp luật có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối chiến lược, quy hoạch chính sách xây dựng và phát triển Nhà nước và pháp luật; đào tạo sau đại học về luật học; tổ chức tư vấn pháp luật và cung cấp thông tin pháp luật cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân; tham gia phát triển tiềm lực về luật học của cả nước.

Nhiệm vụ và quyền hạn
    - Trình Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi phê duyệt;
    - Nghiên cứu cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước và pháp luật;
    - Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật;
    - Kết hợp nghiên cứu với đào tạo trong lĩnh vực Nhà nước và pháp luật; thực hiện đào tạo sau đại học theo quy định của pháp luật, tham gia phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao theo yêu cầu của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và các cơ quan khác;
    - Theo chức năng, tổ chức thẩm định và tham gia thẩm định về mặt khoa học và các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội quốc gia cũng như ở các Bộ, ngành, địa phương theo sự phân công của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
    - Thực hiện việc nghiên cứu phát hiện nhu cầu; xây dựng mô hình lý luận và tham gia xây dựng và thẩm định các văn bản pháp luật theo thẩm quyền và phân công;
    - Thực hiện các tư vấn khoa học và chính sách phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện;
    - Tổ chức hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo theo quy định hiện hành;
    - Trao đổi thông tin khoa học với các cơ quan trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật; quản lý tư liệu, thư viện của Viện; xuất bản các ấn phẩm khoa học; phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, truyền bá các kiến thức khoa học tới quảng đại quần chúng;
    - Quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế, tài sản và kinh phí của Viện theo các quy định, chế độ của Nhà nước và của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam;
    - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.​